خواب آرامش آسمان و دیدم
پس چرا نیامدی
پس چرا باران آمد و تو نیامدی !

صبوری ستاره بی سرانجام است


دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
X